Barselsordninger 2021

Barselsordninger 2021
1. januar 2021 info@virksommekvinder.dk

Barsel og Selvstændig Virksomhed

Barselsdagpenge:

Der er fra 2021 to niveauer for barselsdagpenge, når man driver selvstændig virksomhed eller er medarbejdende ægtefælle.

Den hidtil gældende, hvor man ved beregning og udbetaling skelner mellem:

  1. Den personligt ejede virksomhed og
  2. Virksomhed drevet i selskabsform.

Ved nr. 1 får den selvstændige eller den medarbejdende ægtefælle med overført indkomst udbetalt barselsdagpenge efter samme sats som sygedagpenge i den efter lovgivningen fastsatte periode. Man kan tegne en frivillig sygedagpengeforsikring, der sikrer en mindstesats, hvis indtjeningen ikke har været stor nok til at opnå normalsatsen. Den gælder også under en barselsperiode og er derfor vigtig at have (forsikringen er fradragsberettiget).

Har ægtefællen en lønaftale, betragtes vedkommende som ansat og får derfor sin løn som normalt, og virksomheden får en refusion efter gældende regler.

Ved nr. 2 får ejeren eller ægtefællen, der her begge betragtes som ansatte, deres løn i selskabet som normalt og virksomheden får en dagpengerefusion efter gældende regler.

Barselsudligningsloven – Lovforslag L 80 med igangsætning fra 1.1.2021:

Denne giver mulighed for en ekstra ydelse og har hidtil været gældende for lønmodtagere samt selvstændige, der driver virksomhed i selskabsform og for medarbejdende ægtefæller med lønaftale, forudsat at der indbetales et årligt bidrag til en barselsfond.

Denne ordning udvides nu med mulighed for, at også selvstændige i personligt ejede virksomheder samt medarbejdende ægtefæller med overført indkomst kan være omfattet.

Der er flg. forudsætninger for at kunne få ydelsen:

Den selvstændige skal være berettiget til at modtage barselsdagpenge.

Den selvstændige har et samlet resultat i den selvstændige erhvervsvirksomhed, der overstiger barselsdagpengemaksimum. Kompensationen vil udgøre forskellen mellem barsels-dagpenge og den pågældendes årsindtægt omregnet til en timesats inden for et fastsat kroneloft for refusion til private arbejdsgivere, max kr. 31.000,- pr. md. i alt for 2021.
Der kan udbetales forholdsvis kompensation, hvis arbejdet genoptages delvist.

Udbetaling af kompensation vil være tilknyttet udbetaling af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og vil ske automatisk fra barsel.dk.

Bidragspligt til ordningen:

Den selvstændige opkræves et bidrag til ordningen, hvis den pågældende har selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse og efter årsopgørelsen for det seneste regnskabsår har et resultat før renter, der overstiger et maksimum for barsels dagpenge.
I 2020 er det kr. 228.996 før renter. Bidraget er obligatorisk, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende opfylder ovennævnte betingelser, og er fastsat til kr. 1.225,- årligt.
Dette svarer til det bidrag som private arbejdsgivere betaler pr. fuldtidsansat i 2020.
Betaling første gang den 1. okt. 2021.

Uddrag udfærdiget den 21.11.2020 af Vibeke Broman